منو
تماس
طبقات
Triangle
طبقه منفی یک

 • متراژ کل:3850 متر مربع
طبقه همکف

 • متراژ کل:2545 متر مربع
 • تعداد واحد‌ تجاری:32
طبقه اول

 • متراژ کل:2057 متر مربع
 • تعداد واحد‌ تجاری:36
طبقه دوم

 • متراژ کل:3350 متر مربع
 • تعداد واحد‌ تجاری:1
طبقه سوم

 • متراژ کل:3650 متر مربع
 • تعداد واحد‌ تجاری:1
طبقه چهارم

 • متراژ کل:2630 متر مربع
 • تعداد واحد‌ تجاری:7
طبقه پنجم

 • متراژ کل:1679 متر مربع
 • تعداد واحد‌ تجاری:7
طبقه ششم

 • متراژ کل:1302 متر مربع
 • تعداد واحد‌ تجاری:1