پرسشنامه استخدام

مدرک تحصیلی ۱
مدرک تحصیلی ۲
آیا قبلاً در این شرکت اشتغال به کار داشته اید؟
آیا از کارکنان شرکت کسی را می شناسید؟
انگلیسی
زبان دیگر
آشنایی با کامپیوتر
شغل ها
تمایل به همکاری به صورت:
در صورت انتقال یا مأموریت حاضر به رفتن به شهرستان ها و شعبات دیگر هستید؟
اکنون مشغول به کار هستید؟
حقوق و مزایا ی مورد انتظار: